Ir a la Pagina principal clic aqui

Usar el nuevo diccionario biblico

::::::A::::::

Abba
Agalliân
Agapân
Agapètos
Agiazein
Agios
Agios t. Theou
Agiôsunè
Agnos
Agôn
Agorazein
Aiôn
Akarpos
Akolouthein
Akrobustia
Alabastron
Amartia (a)
Amartia (b)
Anachôrein
Anakeimenos
Anastrophè
Anathema
Angareuein
Anistèmi
Anistèmi
Anomia
Anthrôpos
Aoratos
Aparchè
Aparnein
Aphésis amartiôn
Apokalupsis
Apokatastasis
Apokatastasis
Apollumi
Apologia
Apoluein (a)
Apoluein (b)
Apolutrôsis
Apostasia
Apostellein
Aposunagôgos
Archôn
Arrhabôna
Assarios
Astèr
Astheneia
Asthenès

Ir arriba

::::::B::::::

Baptizomenos eis
Barbaros
Biazesthai
Blasphèmein
Blasphèmia
Brabeion

::::::C::::::

Charisma (a)
Charisma (b)
Chôrein
Chrèmatistheis
Christos

::::::D::::::

Daimonion
Deigmatizein
Denarion
Diakonia
Diakonos
Diaspora
Diatassein
Diathèkè
Didaskalia
Didaskalos
Didrachma
Dikaioô (a)
Dikaioô (b)
Dikaios
Dikaiosunè (a)
Dikaiosunè (b)
Dikaiosunè (c)
Dikaiosunè (d)
Dikaiosunè (e)
Dikaiosunè (f)
Dikaiosunè (g)
Dikaioun y Agiazein
Dokimazein
Doxa
Doxazein
Drachma
Dunamei k. Exousia
Dunameis

Ir arriba

::::::E::::::

Echein...ouk euchein
Echtroi
Egeirein
Egersis
Eidolothuton
Eis Christon
Eis sôtèrian
Ekatontarxhès
Ekklèsia
Ekloguè
Ekpeirazein
Ektè ôra
Ektè...enatè
Eleèmosynè
Enatè ôra
Engiken
Entellein
Entolè
Epangelia (a)
Epangelia (b)
Epieikès
Episkopos
Epithesis t. Cheirôn
Epitithesthai t.cheiras
Epouranios
Eschatos
Esthiein ton arton
Eterodidaskalein
Ethnè
Ethnikos
Eucharistein
Eudokein
Eulogein
Eulogia
Eusebeia
Euthus
Evangelizein
Exagorazein t. Kairon
Exestin
Exomologoumai
Exousia (a)
Exousia (b)
Exousia (c)

Eirènopoios

Ir arriba

::::::G::::::


Géenna
Genea
Genealogia
Genesis
Gennân
Gnônai
Gnôsis
Gonguzein
Grammateus
Grègorein

::::::H::::::

Hadès

::::::I::::::

Ilastèrion

Ir arriba

::::::K::::::

Katabolè
Katalambanein
Katallagè
Katallattein
Kataluein
Katatomè
Katharizein
Kauchasthai
Kauchèma
Kauchèsis
Kenturiôn
Kerdè
Kèrugma
Kèrussein
Klasas
Klèronomein
Klèsis
Klètos
Kodrantè
Kodrantè
Koimasthai
Koinon
Koinônia (a)
Koinônia (b)
Kraspedon

Ir arriba

::::::L::::::

Latreuein
Leitourgein
Leitourgia
Leitourgos, -ikos
Logia
Luein

::::::M::::::

Makrothumia
Mathèteuein
Mégalosunè
Mellôn
Mellôn aiôn
Mellousè
Mellousè orgè
Metanoein
Metanoia
Mimètès
Misein
Misthos
Mna
Monogenès
Morfè
Musterion
Muthos

Ir arriba

::::::N::::::

Nazôraios
Nèphein
Nèsteuein
Nikân
Nomikos
Nomodidaskalos

::::::O::::::

O erchomenos
Ochloi
Ochlos
Oikonomia
Oikoumenè
Oligopistia
Oligopistos
Omoiothè
Omologia
Onoma (a)
Onoma (b)
Orgè
Oros
Osanna
Osios
Osphues perizôsmen

Ir arriba

::::::P::::::

Paideuô
Pantokratôr
Parabasis
Paradosis
Parakalein
Paraklètos
Paralambanein
Paraptôma
Parathèkè
Parousia
Parrèsia
Parthénos
Pasa sarx
Peirasmos
Peirazein
Pepoithèsis
Peripatein
Peritomè
Perizôsmenoi
Philein
Phobein
Phobos
Phobos k. Tromos
Phoumenoi t. Theon
Phronein (a)
Phronein (b)
Phulakè
Phulattô
Pistis tou Christou
Pistis, agapè, elpis
Pistos o logos
Pléonèxia
Plèrophoria
Plèroun
Porneia
Porneiai
Praitôrion
Proorizein
Prophèteia
Prophètès
Prosagein
Prosagôgè
Prosèlutos
Proseuchè
Proseuchesthai
Proskunein (a)
Proskunein (b)
Prosopo-lempsia
Prosopo-lemtès
Prosôpon blepein
Prôtotokos
Prôtotokos ek tôn nekrôn
Psuchè

Ir arriba

::::::R::::::

Rabbi
Rèmata

::::::S::::::

Sarkikos
Sarkinos
Sarx k. Aima
Sèmeia k. Terata
Sèmeia k.Terata k.Dunameis
Semnos
Semnotès
Skandalizein
Skandalon
Skènè
Skeuos
Sklèrunein
Sôma (a)
Sôma (b)
Sôzein
Sôzesthai
Sphragizein
Spoudè
Stoichea
Sukaminos
Sunergos
Sustratiôtè

Ir arriba

::::::T::::::

Tapeinoun
Tektôn
Telein
Teleios
Teleioun
Telônès
Tèrein
Tetraarchès
Tharsein
Theâsthai
Thelèma
Théosebeia
Ti moi k. Soi
Tritè ôra

::::::U::::::

Uiothesia
Upakoè
Upèretès
Upokrita
Upomonè
Upsoun

::::::Z::::::

Zèmia
Zôntôn kai nekrôn
Zôopoiein

Ir arriba